dimarts, 22 de novembre de 2011

25 de novembre, dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona

El maltractament és una experiència terrible i devastadora per a qualsevolpersona, especialment si arriba de mans d’aquell a qui s’ha estimat, amb qui s’ha compartit el llit i la vida.

La violència de gènere és la màxima expressió de la discriminació, de les relacions de poder desiguals entre els homes i les dones. Atempta als drets fonamentals de les persones com el dret a la vida, la integritat física, la llibertat o la igualtat.

El problema té unes arrels històriques i culturals molt profundes i antigues. La seva eradicació solament serà possible amb un vertader compromís social, institucional i polític.

La violència de gènere pot ser física, psicològica, sexual, econòmica...etc, i es pot desenvolupar en diferents àmbits: familiar, de parella, laboral, social...etc.

TREBALLADORA, SI PATEIXES VIOLÈNCIA DE GÈNERE, ÉS MOLT IMPORTANT QUE SÀPIGUES:

Que a cada territori existeix una xarxa de centres i professionals als quals et pots adreçar per demanar informació i assessorament. Tota la informació al respecte la trobaràs o a la pàgina web de l’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES, i amb una línia de telèfon gratuïta que funciona les 24 h del dia :

900 900 120 016 La Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, recull un ventall de drets, entre els quals hi ha els laborals: • Dret a la protecció efectiva.

• Dret a la informació, a l’assistència social integral i a l’assistència jurídica.

• Ajudes socials

25 de novembre, dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona

DRETS LABORALS:

• La reducció de la jornada de treball amb la reducció proporcional

del salari.

• Reordenació del temps de treball: canvi de torn.

• Canvi de centre de treball: l’empresa està obligada a comunicar a la

treballadora les vacants existents en aquell moment del mateix grup

professional o categoria equivalent, a les quals podrà accedir amb

preferència.

• Suspensió del contracte amb reserva del lloc de treball i amb dret a

cobrar l’atur.

• Extinció del contracte de treball, que dóna lloc a la situació legal

d’atur, amb la possibilitat de cobrar el subsidi corresponent (sempre si

reuneix requisits per fer-ho).

• Les absències o faltes de puntualitat a la feina motivades per la

situació física o psicològica derivada de la violència de gènere s’han de

considerar justificades quan així ho determinin els serveis socials

específics.

• No s’han de tenir en compte, a efectes d’acomiadament, les faltes o

les absències motivades per la situació física o psicològica derivada de

la violència de gènere (amb informe dels serveis socials o serveis de

salut).

Prèviament al gaudiment dels drets laborals, la treballadora ha d’acreditar

la seva situació, mitjançant ORDRE JUDICIAL DE PROTECCIÓ o,

excepcionalment, amb un informe del Ministeri Fiscal on quedi recollida la

situació fins que no es dicti l’ordre judicial.

No callis, no estàs sola!!

Per a més informació posa’t en contacte amb la Secció Sindical de CCOO

0 Comments:

Publica un comentari a l'entrada