dimarts, 20 de desembre de 2011

Com afectaran les mesures del Govern al personal de l'ICS

Finalitzada la negociació a la Mesa General dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya sense acord, l'Administració va manifestar que posaria en marxa les següents mesures:


1- Mesures temporals a aplicar l'any 2012 (no hi ha garanties que no es perllonguin en funció de la situació econòmica):

• Reducció del complement específic a les pagues extraordinàries. La Generalitat no va determinar la reducció que aplicarà a cada col·lectiu.

• Fons d'Acció Social. No hi haurà FAS per al personal estatutari.

• DPO. La DPO es reduirà en un 50%.

• Pla de pensions. No hi haurà aportació al pla de pensions.

• Convocatòries. No es faran convocatòries.

• Excedència voluntària. Establiment d’una excedència voluntària d'1 a 3 anys amb reserva de lloc de treball i còmput de triennis.

2- Mesures estructurals:

• Incapacitat temporal. En la IT per contingències comunes (malaltia comuna i accident no laboral), només es cobrarà el 100% de les retribucions durant els 3 primers mesos de baixa; després només es cobrarà la prestació de la Seguretat Social, que és un 75% de la base de cotització.

• Reducció de jornada per cura de fill. Durant el primer any no es pagarà el 100% del sou; fins als 6 anys es podrà reduir la jornada un terç amb el 80% de retribucions o la meitat amb el 60% de retribucions. S'amplia la possibilitat de reduir la jornada fins als 12 anys amb reducció proporcional de les retribucions.

• Lliurances anuals. Es redueixen a 6 dies de lleure per any.

• Dies addicionals de vacances per antiguitat. Se suprimeixen.

• Carrera professional. Es percebran els nivells ja reconeguts amb el seu import actual i es demorarà l’abonament dels nous reconeixements del 2012 a l’any 2013.

• Personal de contingent i zona. Es regularitzarà el complement per nombre d’assegurats del personal de contingent i zona.0 Comments:

Publica un comentari a l'entrada